Uppdraget
bestod i att utföra en Antikvarisk Förundersökning och Konsekvensanalys
samt att medverka som antikvarisk kontrollant.
 
Byggnaden förvärvades 2010 av Botrygg Förvaltningsfastigheter AB. Ägaren ansökte om bygglov för att bygga på ytterligare en våning för kontorsändamål.
Med anledning av detta krävde Linköpings kommun en antikvarisk förundersökning med analys. Byggnaden är skyddad med Q i detaljplanen.
 
Med hänsyn byggnadens stora arkitektoniska och arkitekturhistoriska värden samt betydelse för stadsbilden krävde byggnadsnämnden i Linköpings kommun även en Konsekvensbeskrivning.
Analysen och Konsekvensbeskrivningen upprättades 2016 och bygget            genomfördes 2017.
Uppdragsgivare var Botrygg Bygg AB.
Klicka på bilderna för förstoring
Historik
Byggnaden på Fonden 1 uppfördes 1986-1988 för Sveriges Riksbank.
Arkitekt var Carl Nyrén.
Efter det att Riksbanken inte hade behov av samma omfattning på verksamheten såldes byggnaden. Den förvärvades 2010 av Botrygg Förvaltningsfastigheter AB.
Regionkontoret i Linköping
Orsaken till att byggnaden ligger här på fastigheten Fonden 1 är att Riksbanken 1983-03-23 beslutade om en ny organisation för den regionala verksamheten. Bakgrunden var att behövde större och säkrare byggnader. Man utredde under lång tid om det befintliga Riksbankshuset i Kv. Banken på Sankt Larsgatan mitt för Sankt Larskyrkan kunde användas. Med hänsyn till kraven på mycket god tillgänglighet för transporter och närhet till det regionala vägnätet hade man önskemål om att få bygga nytt. Man önskade att byggnaden skulle få ett representativt och någorlunda centralt läge.

Förslaget till stadsplaneändring av Fonden1 godkändes av byggnadsnämnden         1985-09-12.
I planbeskrivningen anges bland annat f följande:
”Det representativa läget fordrar att huset bör ha en sådan volym och utformning så att det inte uppfattas som ’allt för litet’ i sin ganska storslagna omgivning. Utöver erforderliga utrymmen för Riksbanken har byggnadsvolymen sålunda utökats något för att inrymma vissa uthyrnings- och reservytor”.