Hedvigs kyrka tillhör de få kyrkor i Östergötland som uppfördes under 1600-talet. Trots 

vissa förändringar har den kvar sin "tunga" karaktär, som en förenklad barockbyggnad. 

Hela tornöverbyggnaden har senare klätts med koppar men äldre ornament har rekonstruerats och även de hör hemma i barockens arkitektur. Kyrkan har en ovanlig utformning av tornet och en ovanlig fasadbehandling. Fasadbehandlingen är idag en moderniserad variant av den ursprungliga tegelimitationen. Torn och fasad ger kyrkan en speciell karaktär. Sakristian i norr byggdes 1880 efter ritningar av Fredrik Wilhelm Scholander. Sakristian har nu samma puts som kyrkobyggnaden i övrigt, men saknar tegelimitationen. Sakristians sockel är av granit. Kyrkointeriören domineras av Agi Lindegrens målning i 1890-talets tolkning av barock. Detta är den enda kyrka i Östergötland där Agi Lindegren var verksam där man i så stor utsträckning har sparat hans tillägg och det gör interiörmåleriet även restaureringshistoriskt intressant.

Kyrkan har även ett mycket stort samhällshistoriskt värde då den uppfördes för Tyska församlingen. Detta visar på den tid i Norrköpings historia då näringslivet hade ett mycket stort inslag av tyskar.   Det var inte fallet bara i Norrköping och intressant är också de täta kontakterna med  Tyska församlingen i Stockholm.

Arbetet har omfattat program för fönstermålning, medverkan i programmet för omputsning av fasaderna samt löpande "antikvarisk medverkan" (kontroll) och dokumentation.
Uppdragsgivare är Norrköpings kyrkliga samfällighet.