Katolska domkyrkan utvändig restaurering 2016
Bild till höger: bygglovsritning upprättad av arkitekt Axel Gillberg 1890. Godkändes samma år av stadsarkitekt Ludvig Hedin.
1857 förvärvade Stockholms Katolska församling Pauli malmgård. Malmgården bestod vid denna tid av huvudbyggnad och två flyglar samt en trädgård. I norra flygeln inrättades 1860 den äldsta kyrkan på platsen, S.t Eriks katolska kapell.
Den nuvarande kyrkobyggnaden uppfördes 1890-92 efter ritningar upprättade av arkitekt               Axel Gillberg (1861-1915). När kyrkobyggnaden uppfördes låg den invid ett stort torg (nuvarande Medborgarplatsen) som tillkom i samband med järnvägens framdragande på 1850-talet med Södra station. 1876 fick torget namnet Södra Bantorget.

Gillberg gav kyrkan en nyromansk utformning med basilikan som grundform. Fasaden utgörs av såväl håltegel i två dimensioner som homogena tegelstenar. De är fogade med
cementbruk (portland). Alla fasadelement, som skall likna sand- eller kalksten, som kolonner, fönsteromfattningar, ringkors, avtäckningar på strävpelare, är utförda i gjuten portlandcement (betong) och saknade helt målning eller annan ytbehandling.
.
Betongen hade eroderat och utsatts för inträngande nedsmutsning. Fogarna hade sprickor eller hade delvis fallit bort. Detta har orsakat inträngning av fukt och därmed frostsprängningar,
liksom förskjutningar mellan betongdelarna. Här och var hade delar lossnat. Fasaderna var nedsmutsade och här och var har smutsen karbonatiserats på tegelfasaderna,
vilket krävde försiktig rengöring.
 
Alla betongelement har lagats i med restaureringsbruk. Delar som saknats har gjutis i med hjälp av formar. Ytorna har laserats med motsvande vattenglas. Tegelfasaden har rengjorts.
Plåttaket liksom fönsterbågar har målats om.

Uppdraget bestod i att medverka vid upprättandet av arbetshandlingar avseende fasaderna, antikvarisk medverkan samt skriva rapport på genopmförda åtgärder.
Uppdragsgivare var Katolska domkyrkoförsamlingen.