Matteus kyrka
Redan 1876 fick arkitekt Helgo Zettervall (1831-1907) i uppdrag att ta fram ett förslag till en ny kyrka som skulle uppföras för den nybildade Norra församlingen i Norrköping.  Bygget pågick 1887-1892 och invigningen utfördes den 8 maj 1892. Matteus kyrka utformades i nygotik med ett treskeppigt långhus, utskjutande tvärskepp, smalare tresidigt avslutat kor i väster, sakristia bakom ett skrank i koret och ett 53 m (exkl. spira) högt torn i väster med huvudportal. Kyrkan utfördes med stomme av murtegel från Harges bruk och rött maskinslaget fasadtegel från Börringe, med masverk, kolonnetter, fönsteromfattningar, pilasterkrön mm. av betong. Även puts förekommer, som i fialerna. På taket lades ett mönsterlagt skiffer från Grythytte skifferverk med mönsterinslag av rödaktigt franskt skiffer. Tornspiran och sidoskeppen försågs med kopparplåt från Granefors Bruk och delvis från Skultuna. Vidare utfördes kostbara glasmålningar.
Även interiören fick en konsekvent nygotisk utformning med granitpelare och spetsbågiga valv.Kyrkan dekorerades under ledning av Agi Lindegren, som svarat för ombyggnader och restaureringar av ett flertal kyrkobyggnader, som invändigt i Hedvigs kyrka (Tyska kyrkan) i Norrköping.
Uppdraget omfattade program för fönstermålning, medverkan i programmet för  fasadarbetena samt löpande "antikvarisk medverkan" (kontroll) och dokumentationsrapport
Uppdragsgivare var Norrköpings pastorat.